Polskie działki - znajdź z nami lepszą działkę!

 • PIERWSZY PORTAL OGŁOSZENIOWY DLA DZIAŁKOWCÓW

  REGULAMIN

  REGULAMIN

  Portal polskiedzialki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

  1. Właścicielem serwisu polskiedzialki.pl jest Amikoj spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku (80-618) przy ul. Wrzosy 3F/4 NIP 5833314914 REGON 380780199. Kontakt: amikojsc@polskiedzialki.pl
  2. Portal polskiedzialki.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
  3. Portal polskiedzialki.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność, prawdziwość i rzetelność opisu ogłoszeń sprzedaży działki, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal polskiedzialki.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące ogłoszeń i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
  4. Portal polskiedzialki.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu polskiedzialki.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane nieruchomościami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności nieruchomości z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
  5. Portal polskiedzialki.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu polskiedzialki.pl.

  UŻYTKOWNIK

  1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
  3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
  4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności nieruchomości lub prawa, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Portal podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
  6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
  7. Portal polskiedzialki.pl przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik.
  8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

  ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

  1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
  2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
   • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
   • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
   • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
   • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
   • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
   • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
   • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
   • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
   • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne;
   • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
   • cena ogłoszenia jest rażąco zaniżona.
   • ogłoszenia nadawane przez agencję pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, w tej kategorii, muszą być oznaczone poprzez wybór pola "pośrednictwo/agencja nieruchomości".
   • ogłoszenia dodane przez agencję nieruchomości, bez zaznaczonej opcji "pośrednictwo/agencja nieruchomości" będą blokowane. Kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń, nie będą zwracane.
   • Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie podstawowe o limitowanej ekspozycji na portalu (po upłynięciu 10 dni automatycznie przechodzi do archiwum), ogłoszenie z dłuższą ekspozycją (10 dni podstawowych plus dodatkowe 10 dni ekspozycji) – koszt 14,99 PLN, ogłoszenie premiowane (wyróżnienie na głównej stronie, znacznik oferty Premium, podświetlenie oraz gwarancja pierwszeństwa w wynikach wyszukiwania) – koszt 14,99 PLN oraz ogłoszenie PAKIET, które stanowi połączenie ogłoszenia Premium i z dłuższą ekspozycją – koszt 24,99 PLN. W przypadku przedłużenia oferty Premium lub pakietu – ogłoszenie jest aktywne przez kolejne 10 dni.
  3. Administracja portalu polskiedzialki.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.
  4. Aby dodać zdjęcie, film do ogłoszenia Użytkownik musi posiadać do niego prawa autorskie.
  5. W przypadku złamania co najmniej jednego z wyżej wymienionych punktów regulaminu, portal polskiedzialki.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
  6. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia Użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal polskiedzialki.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

  GENERATOR UMÓW

  1. Generator Umów jest instrumentem wspomagającym użytkownika w zakresie sporządzenia umowy przeniesienia prawa do działki.
  2. Generator Umów – polega na tym, że użytkownik wprowadza dane lub dokonuje wyboru spośród proponowanych opcji. Uzupełnienie formularza generatora pozwala na wygenerowanie odpowiednio umowy w formacie PDF wysyłanej na adres mailowy podany na końcu generatora.
  3. Serwis polskiedzialki.pl udostępnia usługę skorzystania z Generatora Umów odpłatnie w dwóch opcjach płatniczych:
   • Płatność SMS: 6,15 PLN (usługa dostępna jedynie na terenie Polski i wyłącznie poprzez polskich operatorów telefonii komórkowych)
   • Płatność przelewem internetowym – za pośrednictwem serwisu przelewy24: 5,00 PLN
  4. Serwis polskiedzialki.pl dba o to aby umowa wygenerowana za pomocą serwisu była zgodna z wymogami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
  5. Serwis polskiedzialki.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie usługi Generatora ani za dane wpisywane przez użytkowników za jego pomocą.
  6. Generator Umów w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych wpisywanych w ramach usługi. W szczególności serwis polskiedzialki.pl nie zapisuje ani nie przechowuje danych osobowych, które użytkownik zamieści w usłudze przed wygenerowaniem umowy.
  7. Korzystając z serwisu polskiedzialki.pl oraz Generatora Umów, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia oraz Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
  8. W przypadku problemów z usługą – należy zgłosić je zgodnie z postanowieniami regulaminu dotyczącymi postępowania reklamacyjnego.

  REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje związane z serwisem należy przesyłać w formie poczty elektronicznej na adres: kontakt@polskiedzialki.pl
  2. Reklamacja powinna w swojej treści powinna zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Amikoj S.C. rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz niezwlocznie informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas uzupełniania wyjaśnien i informacji przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Portal polskiedzialki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
  2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku polskiedzialki.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
  3. Portal polskiedzialki.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
  4. Portal polskiedzialki.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal polskiedzialki.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta użytkownika.

   

  Chcesz sprzedać działkę? Oddzwonimy do Ciebie!
  Design by KMPROJEKT.PL